กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ชื่อหน่วยงาน: งานกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Physical Therapy) 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน: กภ.จิราพร  สายจันดา

ขอบข่ายงานบริการ

   1. ให้บริการด้านการรักษา ฟื้นฟู แก้ไข และป้องกัน ปัญหาจากการเคลื่อนไหวในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

   2.  บริการกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด, เทคนิคการรักษาด้วยมือต่างๆ และการออกกำลังกาย

   3.  ส่งเสริมสุขภาพการเคลื่อนไหวโดยใช้หลักทางชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)

อาการอะไรบ้างที่เรารับดูแล?

   1.อาการปวดต่างๆ (Pain) จากกล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น, ข้อต่อ, กระดูก และเส้นประสาท ทั้งจากการทำงานและจากการเล่นกีฬา

   2.อาการตึงหรือติดขัด ของกล้ามเนื้อ (ท่าทางที่ไม่ดีนานๆ) และข้อต่อ (ข้อติด)

Powered by MakeWebEasy.com